Krajinný architekt - Dr. Ing. Peter Demčko
O firme Referencie Obchodné podmienky Kontakt

  
Služby autorizovaného krajinného architekta poskytujem v rozsahu stanovenom zákonom č.138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Ide najmä o :

  1. spracovanie prieskumov a rozborov zelene – pasporty a inventarizácie drevín
  2. spracovanie územnoplánovacích podkladov ( štúdií verejnej, vyhradenej a súkromnej zelene, ako aj krajinárskych štúdií )
  3. spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ( projektov verejnej, vyhradenej a súkromnej zelene pre územné a stavebné konania, projekty pre realizáciu, od rodinných záhrad cez areály firiem, parky, parčíky, pešie zóny, cintoríny, atď. až po lesoparky a krajinárske úpravy )
  4. spracovanie generelov zelene miest a obcí
  5. spracovanie krajinoekologických plánov miest a obcí
  6. návrhy začlenenia existujúcich a novonavrhovaných stavieb do prostredia pomocou všetkých kompozičných prvkov záhradnej a krajinnej architektúry – vegetácie, vody, terénu, drobnej architektúry a mobiliáru
  7. výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry
  8. poskytovanie súvisiacich služieb, najmä odborného poradenstva, zastupovanie klienta v procese prípravy a realizácie diel záhradnej a krajinnej architektúry, apod.